Ukrcaj se u lađu spasa...

Zahvala pripada Allahu Gospodaru svih svjetova. Salavat i selam neka su na najplemenitijeg poslanika, našeg vjerovjesnika Muhammeda, na njegovu časnu porodicu i sve ashabe.
Uzvišeni Allah poslao je Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, sa Uputom i Vjerom istine da bi je izdigao iznad ostalih vjera, makar ne bilo po volji nevjernicima. Poslao ga je, dželle šanuh, na jasnoj uputi kako bi ljude izveo iz tmina na svjetlo; iz tmina širka, novotarije i griješenja na svjetlo tevhida, sunneta i pokornosti. On, sallallahu alejhi ve sellem, pozivao je ljude, i danju i noću, ka jasnom putu i plemenitom sunnetu, tako da nije ostavio dobro a da ih nije podstakao na njega, a, također, ni zlo a da ih nije upozorio na njega.
Ebu-Zerr el-Gifari, radijallahu anhu, rekao je: "Umro je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a nije ostavio ni pticu na nebesima, koja pokreće svoja krila, a da nam o njoj nije dao znanja." (Ahmed, 21361; Ibn Sa'd, Tabakatul-kubra, 2/2354; Taberani, Mu'džemul-kebir, 1647 idr. Hadis je sahih, kao što kažu Ibn Tejmijje, Hejsemi, Albani i dr.)
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Ostavio sam vas na jasnome (bijelom) putu i uputi, njena noć je jednako jasna kao i njen dan, i neće sa nje skrenuti osim onaj ko je propao." (Ahmed, 4/126; Ibn Madže, 43 i dr. Hadis je sahih)
Od smutnji i nedaća na koje nas je putem objave upozorio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jeste mnoštvo razmimoilaženja i podjela koje će se desiti u ovom ummetu, nakon njegove, alejhis-selam, smrti.
Irbad b. Sarije, radijallahu anhu, je rekao: "Održao nam je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govor od kojeg su srca zadrhtala i oči orosile suzama, pa smo rekli: 'Allahov Poslaniče, kao da je ovo oproštajni govor pa nam nešto oporuči!' Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: 'Savjetujem vas da budete bogobojazni prema Uzvišenom Allahu, poslušnost i pokornost, pa čak kada bi rob postao vaš zapovjednik. Zaista, ko poživi od vas, vidjet će mnoga razilaženja. Zato, oporučujem vam moj sunnet i sunnet mojih pravednih halifa nakon mene. Čvrsto se uzmite za to, i stisnite sa svojim kutnjacima. I upozoravam vas na novine u vjeri, jer svaka novina u vjeri je bid'at – novotarija, a svaka novotarija je zabluda." (Ahmed, 4/126-127; Ebu Davud, 4607; Tirmizi, 2676, Ibn Madže, 44 idr. Hadis je sahih kao što tvrde Tirmizi, Ebu Nu'ajm, Hakim, Ibn Tejmijje, Zehebi, Ibn Redžeb i dr.)
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: idovi su se podijelili na sedamdeset i jednu ili dvije frakcije, kršćani su se podijelili na sedamdeset i jednu ili dvije frakcije, a moj ummet će se podjeliti na  sedamdeset i tri frakcije." (Ahmed, 8396; Ebu Davud, 4596; Tirmizi, 2640, Ibn Madže, 3391 idr. Hadis su vjerodostojnim ocijenili Tirmizi, Ibn Hibban, Hakim, Ibn Tejmijje, Ibn Kajjim idr. – i ne odbacuju ga osim oni koji slijede strasti)
U hadisu Mu'avije b. Ebi Sufijana, radijallahu anhu, došao je dodatak: "Sedamdeset i dvije će u Vatru a samo jedna u Džennet - a to je Džemat." (Ebu Davud, 4597. Ibn Tejmijje tvrdi da je sahih)
Gotovo identičnu predaju zabilježio je Ibn Madže (3992), i to od Avfa b. Malika, radijallahu anhu, a Hafiz Ibn Kesir, rhm, tvrdi: "Njen lanac prenosilaca nije loš." (En-Nihaje, 1/15)
Termin džema'at, koji se navodi u ovom hadisu, odnosi se na one koji su na pravom putu, pa makar bili i pojedinci, kao što je došlo u drugom rivajetu: "To su oni koji su na onom na čemu smo ja i moji ashabi danas." Iako je ovaj rivajet da'if (slab), radi ravije Abdur-Rahmana b. Zijada el-Afrikija, ipak je njegovo značenje ispravno i podupiru ga mnoge predaje od ispravnih prethodnika.
Svima nam je poznato da su podjele razlog nedoumice kod većine ljudi. Radi nedostatka znanja o Pravom putu nisu u stanju razlučiti istinu od laži, sunnet od novotarije, uputu od zablude itd. Iz tog razloga, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što je najavio razilaženja oporučio nam je – kako bi ostali na Pravom putu - da se čvrsto držimo za Allahovu Plemenitu knjigu i njegov, alejhis-selam, sunnet, upravo kao što Uzvišeni kaže: "I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova; - eto, to vam On naređuje, da biste bili bogobojazni." (El-En'am, 153)
Ibn Mes'ud, radijallahu anhu, rekao je: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nacrtao je liniju rukom i rekao: 'Ovo je Allahov Pravi put!', zatim je povukao liniju sa desne i lijeve strane i rekao: 'Ovo su drugi putevi, nema ni jedan od njih a da na njemu ne čeka šejtan i poziva u njega'. Nakon toga je proučio: 'I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova...'" (Ahmed, 4142. Lanac prenosilaca je dobar)
Allah, azze ve dželle, rekao je: "... i zato ga slijedite – da biste na pravom putu bili!" (El-E'araf, 158) "A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allah i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše." (En-Nisa, 59) "Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno naređenju Njegovu, da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe." (En-Nur, 63)
Pogledajte, dragi brate i sestro, kako su najbolji ljudi nakon poslanika i vjerovjesnika veličali sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Najbolji ashab Ebu Bekr es-Siddik, radijallahu anhu, poručuje: "Sve što je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, radio i ja ću da radim, jer se bojim da mi - ako ostavim nešto od njegovih naredbi - srce ne skrene." (Sahihu-l-Buhari, 4/79)
Kada je Imam Ahmed b. Hanbel, rhm, bio upitan o osobi koja namjerno ustrajava u ostavljanju vitr namaza, odgovorio je: "Loš li je čovjek. To je sunnet kojeg su propisali Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i njegovi ashabi." (Mesailu Salih, str. 53, br. 159)
Mnogi ljudi u današnje vrijeme pozivaju se na slijeđenje Kur'ana i Sunneta, govore da pripadaju ehlis-Sunnetu vel-Džema'atu, da slijede prve generacije, ali kada usporedimo njihov pravac sa pravcom i menhedžom ashaba, vidimo da su daleko od njega. S tim u vezi, plemeniti ashab Huzejfe b. el-Jeman, radijallahu anhu, ističe: "Svaki ibadet kojeg nisu praktikovali ashabi Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, nemojte ga ni vi praktikovati, jer prvi (ashabi) nisu ostavili potonjim (generacijama) ništa, zato se bojte Allaha, o karije (učenjaci), i slijedite put onih prije vas." (Ebu Davud, Ez-Zuhd, 280) Od Ibn Mes'uda, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: "Onaj ko želi od vas da se ugleda na nekoga, pa neka se ugleda na ashabe Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, jer, njihova srca bila su najbogobojaznija, najmanje su se opterećavali, slijedili su najispravniju uputu i bili su u najboljem stanju. To je narod kojeg je Allah izabrao da budu prijatelji Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, pa zato, priznajte im njihove vrline i slijedite ih u njihovim postupcima, jer su, doista, bili na Pravom putu." (Ibn Abdil-Berr, Džami'u bejanil-ilmi ve fadlih, str. 1810)
Poslušaj savjet velikog imama Ebu Amra el-Evza'ija, rhm: "Prihvati se predaja od selefa (prvih generacija), pa makar te svi ljudi odbacili, a kloni se mišljenja ljudi (nakon njih), pa makar ti ih uljepšavali svojim govorima." (El-Adžurri, Kitabuš-Šeri'a, str. 102) Imam Ahmed b. Hanbel, rhm, uputio je savjet svom učeniku El-Mejmuniju rekavši: "Dobro se pazi da ne izustiš i jednu riječ a da se u tome ne povodiš za nekim imamom u vjeri." (Ibn Hamid, Tehzibul-edžvibe, 1/307)
Imam Ebu 'Amr el-Evza'i, rhm, također nam poručuje: "Strpi se na slijeđenju Sunneta. Zaustavi se na istom mjestu gdje su stali ispravni prethodnici. Reci ono što su rekli i suzdrži se onog čega su se suzdržali. Slijedi put ispravnih prethodnika, jer, dovoljno ti je ono što je njima bilo dovoljno." (El-Lalekai, Šerhu Usuli 'iatkad, 1/104)
Islam vjera slijeđenja, u njoj nema mjesta novotarijama i zabludama. Imam Malik b. Enes, rhm, je rekao: "Onaj ko u islam uvede novotariju i smatra je dobrom (lijepom), taj želi reći da je Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, pronevjerio poslanicu, jer Allah je rekao: 'Danas sam vam vašu vjeru usavršio...' (El-Maide, 3), pa ono što tada nije bila vjera, zasigurno nije ni danas vjera." (Eš-Šatibi, El-'Iatisam, 1/28)
Imam Ahmed b. Hanbel, rhm, je rekao: "Allah se smilovao čovjeku koji govori po istini, slijedi predaje (hadise), čvrsto se pridržaje Sunneta i ugleda se na bogobojazne." (Ibn Ebi Ja'la, Tabakatul-hanabile, 1/36)
Imam Ibnul-Kajjim, rhm, kaže: "Istina je, doista, jedna, a to je Allahov Pravi put, mimo kojeg nema puta koji vodi ka Njemu, dželle šanuh, - a to je da se samo On obožava, koji nema sudruga, i to onako kako je propisao na jeziku Svoga Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem; a ne s prohtjevima, novotarijama i putevima osoba koje su napustile ono s čime je Allah poslao Svoga Poslanika od upute i vjere istine; za razliku od puteva zablude koji su mnogi i krivudavi..." (Idžtima'u džujušil-islamijje, str. 43)
Zatim, Allahov rob i robinja koji su shvatili pravi put, trebaju da se udalje od sljedbenika strasti, a ne da im poklanjaju ljubav i da sa njima prijateljuju. Imam Ebu Kilabe, rhm, je rekao: "Nemojte sjediti sa sljedbenicima strasti (novotarima), a nemojte sa njima ni raspravljati, jer se bojim da vas ne otruju svojom zabludom ili vam pomute od vjere ono što se njima pomutilo." (El-Firijabi, El-Kader, str. 212) Od Fudajla b. Ijjada, rhm, prenosi se da je rekao: "Onaj ko bude sjedio (sijelio) sa novotarom, ostaće bez mudrosti." (Ibn Ebi Ja'la, Tabakatul-hanabile, 2/42)
Za Sunnet se moramo boriti, a ne biti od onih koji se stide slijeđenja Sunneta i upute prvih generacija. Imam Jahja b. Jahja, rhm, je rekao: "Odbrana sunneta vrjednija je od džihada na Allahovom putu!" Neko reče: ovjek udjeljuje svoj imetak, umara se i vodi džihad, pa i pored toga taj je bolji od njega!?" "Jeste, mnogo bolji!" - odgovori on. (Ez-Zehebi, Sijeru e'alamin-nubela, 10/518)
Šejhul-islam Ebul-Abbas Ibn Tejmijje el-Harrani, rhm, je rekao: "Predvodnici novotara, oni koji govore spurotno Kur'anu i Sunnetu, ili praktikuju ibadete suprotne Kur'anu i Sunnetu, pojašnjavanje njihovog stanja i upozoravanje ummeta na njih, obaveza je po slaganju svih muslimana; čak, bilo je rečeno Ahmedu b. Hanbelu: 'Čovjek posti, klanja i boravi u itikafu, jel' ti to draže, ili da govori protiv novotara?', pa je rekao: 'Ako ustane da klanja ili boravi u itikafu, korist toga se vraća samo njemu, a ako priča protiv novotara, korist toga se vraća svim muslimanima, to je bolje.'" (Medžmu'ul-fetava, 28/231)
U vremenu kada su se sljedbenici strasti i novotari okomili na čisti islam, islam koji nije uprljan novotarijama, filozofijama, strastima i zabludama, moramo se čvrsto prihvatiti ispravnog i izvornog znanja. Imam Ebu Amr el-Evza'i, rhm, je rekao: "Kada novotari javno ispolje svoju novotariju i poveća se broj novotarija i pozivača u zabludu, onda je širenje znanja osvježenje i prenošenje hadisa milost za koju se treba prihvatiti u borbi protiv svakog inadžije." (Ibn Veddah, El-Bide'u, str. 524)
Brate i sestro, klonite se rasprava u ovim vremenima smutnji i iskušenja, jer rasprave ne donose nikovo dobro. Od Ibn Mes'uda, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: "Čuo sam da neki čovjek uči ajet iz Kur'ana, a prethodno sam čuo da Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, isti ajet uči drugačije. Otišao sam kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, i obavjestio ga o tome, pa sam na njegovom licu uočio prezir. 'Obojica ste dobro postupili! I nemojte se razilaziti, jer, zaista su se oni prije vas razilazili pa su otišli u propast.' – odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem." (Buhari, br. 3476)
Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Dosta, najmrži čovjek Allahu je onaj koji se puno raspravlja i prelazi granicu u raspravi." (Buhari, 2457; Muslim, 2668)
O ti koji slijediš Sunnet, dobro se pripazi lažnih vijesti i neutemljenih osuda. Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Dovoljno je čovjeku laži da prenosi sve ono što čuje!" (Muslim, br. 5)
Bježi Allahu dok još nije kasno. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Neće nastupiti sudnji dan sve dok ne bude puno herdža!" - A šta je to herdž, o Allahov Poslaniče? - upitaše ashabi, a on odgovori: "Ubijstvo, ubijstvo!" (Buhari i Muslim)
Zar ne vidiš da je bespravno proljevanje krvi postalo lakše od ubijanja mušice. Nije se igrat sa Allahom. Od Abdullaha b. Amra, radijallahu anhuma, prenosi se da je Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Nestanak čitavog dunjaluka lakši je Allahu od ubijstva jednog čovjeka muslimana." (Tirmizi, Nesai, Bejheki idr.)
Zato, pazi da ne ostaneš bez dobrih djela. Od Abdullaha b. Mes'uda, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Psovanje muslimana je veliki grijeh, a boriti se protiv njega je nevjerstvo." (Buhari i Muslim)
Oni koji te pozivaju da se slijepo povodiš za ovim ili onim, da daješ prisege, izvršavaš naredbe i sl., ne žele ti dobro, nego te pozivaju u Džehennem. Poslušaj iskreni savjet šejhul-islama Ebul-Abbasa Ibn Tejmijje, rhm: "Niko nema pravo da odredi nekog čovjeka i obaveže ummet da ga slijedi te da poziva na njegov put i neprijateljuje radi njega, osim Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Isto tako, nikome nije dozvoljeno da odredi neki govor radi kojeg će se prijateljovati i mrziti, osim Allahovog govora i govora Njegovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te onoga na čemu je ummet jednoglasan, naprotiv, to je uočljiva osobina novotara. Oni odrede nekog čovjeka ili neki govor i na osnovu njega prave podjelu u ummetu, prijateljuju radi tog govora ili pripadnosti i neprijateljuju." (Medžmu'ul-fetava, 20/164)
Slijedi onog ko je umro. Od Ibn Mes'uda, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: "Neka niko od vas, nipošto, ne slijedi slijepo u svojoj vjeri nekog čovjeka, pa ako povjeruje i on povjeruje, a ako zanevjeruje i on zanevjeruje. Ali, ako baš morate nekoga slijediti, pa onda slijedite onoga koji je umro, jer za živog nije sigurno da će se sačuvati od fitne." (El-Lalekai, Šerhu usulil-'iatikad, br. 130)
Ne budi zaveden mnoštvom, istina se po tome ne prepoznaje. Imam El-Evza'i, rhm, je rekao: "Ata b. Ebi Rebbah kada je umro bio je najbolji od svih ljudi na Zemlji, a na njegova predavanja nije dolazilo osim sedam ili osam osoba." (Ebu Nu'ajm, Hiljetul-evlija, 3/311)
Pripazi se lošeg govora o ulemi, jer možeš izgubiti svoj ahiret. Imam Abdullah b. el-Mubarek, rhm, je rekao: "Onaj ko bude omalovažavao ulemu izgubit će svoj ahiret." (Ibn Asakir, Tarihu Dimešk, 32/444)
Učenjak je čovjek, kao i drugi ljudi, izložen je pogrešci, ali nije tvoje da ga ispravljaš. Brini se o sebi. Kaže Hafiz Ez-Zehebi, rhm: "Ako bi svakog učenjaka koji pogriješi u idžtihadu - a ima ispravan iman i želju za slijeđenjem istine - odbacili, srušili i proglasili novotarom, malo ko bi od velikih imama ostao za nas..." (Sijeru e'alamin-nubela, 14/376)
Šejhul-islam Ebul-Abbas Ibn Tejmijje, rhm, je rekao: "To što su se džahili okomili da proglašavaju ulemu muslimana nevjernicima ubraja se u najveće zlo, a to vuče svoje korijene od haridžija i rafidija (...) Neće se svako - čiji govor ostavimo radi grešeke koju je napravio - proglasiti nevjernikom, niti fasikom, pa čak se neće smatrati ni grješnim." (Medžmu'ul-fetava, 35/100)
Poslušaj ovaj iskreni savjet Ibn Kajjima el-Dževzijje, rhm, kada kaže: "Nemoj da se te poljulja i usamljenim učini osoba koja sama prizna da nije od učenjaka, a to joj svjedoči i sva ulema. Radi toga, onda kada budeš počašćen društvom jednog učenjaka, koji traga za dokazom i primjenjuje ga u praksi, te slijedi istinu i povodi se za njom, gdje god bila i kod koga god bila, onda će te ta usamljenost napustiti a radost obasuti, pa ako se i raziđe s tobom u nečemu, raziđe se ali ti traži opravdanja. Ali džahil, zalim, on se raziđe s tobom - bez dokaza, i proglasi te nevjernikom ili novotarom - bez dokaza, a tvoj jedini grijeh je što ne želiš da ideš njegovim bolesnim putem i prezrenom stazom. Nemoj da budeš zaveden sa moštvom ovakvih, jer, doista, hiljade i hiljade takvih ne mogu se porediti sa jednim učenjakom, a jedan učenjak bolji je od pune zemlje takvih." ('Ialamul-muvekki'in, 3/307)
Imam Ebu Muzaffer es-Sem'ani, rhm, opisujući novotare ističe: "Kada pogledaš novotare, vidiš ih uvjek podijeljene na grupacije i partije, gotov pa da ne možeš naći dvojicu među njima na istom pravcu u vjerovanju. Jedni druge proglašavaju novotarima, čak dostižu i do tekfira, pa sin tekfiri oca, brat brata, komšija komšiju; uvjek ih vidiš u raspravi, mržnji i razilaženju. Čitav život im prođe a njihova riječ nije ujedinjena." (Ibnul-Kajjim, Muhtesar Sava'ikil-mursele, str. 518)
Što manje pričaj. Salih b. Ebi el-Ehdar, rhm, veli: "Rekao sam Ejjubu es-Sehtijaniju: 'Posavjetuj me!', a on mi reče: 'Što manje pričaj!'" (Ibnul-Dževzi, Sifetus-safve, 3/210) Imam Ebu Hatim b. Hibban el-Busti, rhm, je rekao: "Pametan čovjek dužan je šutiti sve dok ne bude dužan progovoriti, jer koliko je puno onih koji su zažalili radi govora, a malo onih što su zažalili radi šutnje." (Revdatul-'ukala, str. 43)
Posveti se tajnim ibadetima. Od Zubejra b. Avvama, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: "Ko je među vama u mogućnosti da radi neke ibadete, a da niko drugi za njih ne zna, neka to uradi." (Ahmed b. Hanbel, Ez-Zuhd, str. 119)
Dan u kojem ne pogriješiš prema Allahu je tvoj praznik. Hasan el-Basri, rhm, bi govorio: "Svaki dan u kojem se ne učini grijeh prema Allahu je bajram." (Ibn Redžeb, Letaiful-me'arif, str. 278)
Napusti sve harame. Imam Ebu Ibrahim el-Muzeni, rhm, je rekao: "Sljedbenici sunneta smatraju da treba napustiti sve harame, te kloniti se nemimeta (klevetanja), laži, gibeta (ogovaranja), nepravednog nanošenja sile i da se o Allahu govori ono što se ne zna, jer sve ovo, navedeno, veliki su harami." (Šerhus-sunne, str. 80)
Ibn Šihab ez-Zuhri, rhm, je kazao: "Naši učenjaci imali su običaj govoriti: 'Čvrsto pridržavanje za Sunnet je spas!'" (Ed-Darimi, Sunen, 1/45), a Imam Malik b. Enes, rhm, veli: "Sunnet je poput Nuhove lađe, ko se u nju ukrca spašen je, a onaj ko izostane biće potopljen." (El-Herevi, Zemmul-kelam, 5/81)
Dakle, čvrsto držanje za Kur'an, Sunnet i uputu prvih generacija je lađa spasa u vremenima smutnja i podjela. Onaj ko se u nju ukrca – od spašenih je, a onaj ko odbije – neka ne krivi nikog drugog osim samog sebe.

Amir I. Smajić
Medina, 22. safer, 1436 god.