Da li je propisano žuriti prilikom praćenja dženaze?

PITANJE: Da li je propisano žuriti prilikom praćenja dženaze, i da li je ispravan postupak onih koji, nakon ukopa mejjita, dižu ruke okrenuti prema kaburu i dove za njega?
ODGOVOR: Zahvala pripada Allahu, azze ve dželle.
Propisano je žuriti, tj. blagao trčati, prilikom nošenja dženaze (mejjita).
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao: "Požurite s dženazom. Ako bude (duša) dobra, u dobro je dajete, a ako bude nešto drugo, onda skidate zlo sa svojih vratova." (Buhari i Muslim).
Neki od učenjaka smataju da se pod "požurivanjem" podrazumjeva požurivanje s pripremom dženaze, klanjanjem i ukopom, tj. da se ne odgađa nakon smrti, nego da se odmah pristupi tome, a ne da se ubrzano nosi prema mjestu ukopa.
Ali, većina učenjaka - što je ispravnije i jače mišljenje - smatra da se hadis odnosi na ubrzanu nošnju mejjita (blago trčanje) prema mjestu ukopa (kaburu). Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: "... skidate zlo sa svojih vratova" aludiraju na nošnju mejjita.
Također, to pojačava predaja koju prenosi Ujejne b. Abdur-Rahman, od svog oca, da je prisustvovao dženazi Osmana b. Ebil-Asa, radijallahu anhu, pri kojoj su usporeno hodali, pa ih je sustigao Ebu Bekre, radijallahu anhu, i rekao im: "Doista sam nas vidio (tj. ashabe) sa Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, kako blago trčimo." (Ebu Davud i Nesa'i, a Hakim i Nevevi kažu da je sahih).
Ako bi rekli da se pod hadisom podrazumijeva i jedno i drugo značenje - tj. neodgađanje dženaze i blago trčanje prilikom nošnje mejjita nakon namaza - ne bi bilo daleko, kao što to tvrdi imam El-Kurtubi, a Allah najbolje zna. Spomenuti stav preferirao je i uvaženi šejh Ibn Baz, rhm.
A što se tiče dizanja ruku pri učenju dove na kaburu, nakon ukopa mejjita, o tome je upitan šejh Abdullah Eba Bettin, rhm, pa je odgovorio: "Neće se dizati ruke, zato što nam to nije preneseno." (Ed-Durerus-senijje, 3/249)
Međutim, propisano je stajati kod kabura, nakon ukopa, tražiti oprosta za umrlog i moliti Allaha da ga učvrsti na ispitivanju. Prenosi se od Osmana, radijallahu anhu, da je rekao: "Kada bi Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, završio sa ukopavanjem umrlog, stao bi iznad njega i rekao: 'Tražite oprosta za vašeg brata i tražite za njega da bude učvršćen, doista se on sada ispituje.'" (Ebu Davud, a Hakim kaže da je sahih, a Nevevi tvrdi da je lanac prenosilaca dobar)
Ako bi neko ipak digao ruke, onda će se okrenuti prema Kibli, a ne prema kaburu, a Allah najbolje zna.

Amir I. Smajić
Medina, 20. zul-hidždže, 1435 god.