Da li je ispravno izgovarati nijjet pri abdestu i namazu?

PITANJE: Da li je ispravno izgovarati nijjet pri abdestu i namazu? Allah vas nagradio!
ODGOVOR: Zahvala pripada Allahu, dželle še'nuh.
Nije preneseno od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da bi izgovarao nijjet riječima prilikom uzimanja abdesta ili namaza, niti je to preneseno od njegovih ashaba, radijallahu anhum, a ni onih koji su došli nakon njih od ispravnih generacija ovog ummeta, tako da nije propisano njegovo izgovaranje. Mjesto nijjeta je u srcu.
Imam Nevevi, rhm, je rekao: "Učenjaci arapskog jezika rekli su da je nijjet namjera i odluka u srcu. (...) Nijjet koji je obavezan pri abdestu je nijjet u srcu i nije ga obaveza izgovarati i sa jezikom." (El-Medžmu, 1/309, 1/316)
Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rhm, je rekao: "Mjesto nijjeta je u srcu a ne na jeziku, i to po slaganju svih islamskih učenjaka, u svim ibadetima: namazu, čišćenju (abdest, gusul i tejjemum), zekatu, hadždžu, postu, oslobađanju robova, džihadu idr. Kada bi sa jezikom izgovorio suprotno onome što je odlučio u srcu, u obzir bi se uzelo ono što je odlučio u srcu a ne na jeziku. Kada bi izgovorio jezikom nijjet bez odluke u srcu, ne bi bio ispravan po slaganju svih islamskih učenjaka  (...) Izgovaranje nijjeta naglas nije obaveza, niti je pohvalno - po slaganju svih muslimana, nego je onaj koji igovara nijjet naglas novotar i onaj koji se suprostavlja šerijatu. Ako to čini iz ubjeđenja da je od šerijatskih propisa, onda je neznalica koji je u dalaletu (zabludi) i zaslužuje kaznenu mjeru od strane kadije (...) Nije obaveza na klanjaču da kaže jezikom: 'klanjam sabah', niti 'klanjam podne', niti 'kanjam ikindiju', ni imamu niti onome koji klanja za njim. Neće izgovarati jezikom 'klanjam farz ili nafilu', niti šta drugo, nego je dovoljno da nijjet bude u srcu, a Allah dobro zna ono što je u srcima." (Medžmu'ul-fetava, 22/217-223)
Imam Ibnul-Kajjim, rhm, kaže: "I nije govorio, sallallahu alejhi ve sellem, na početku abdesta: 'Odlučio sam uzeti abdest...' niti 'dozvoliti sebi obavljanje namaza...' i sl. To nije govorio ni on niti iko od njegovih ashaba, niti je prenesen od njega i jedan harf o tome, vjerodostojnim ili slabim lancem prenosilaca." (Zadul-me'ad, 1/189, 194), "Izgovaranje nijjeta je raširena novotarija koja nije prenesena ni od koga ikada sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, niti sa slabim, niti spojenog ili prekinutog lanca, čak ni jedna riječ o tome. Nije preneseno čak ni od jednog od njegovih ashaba, niti je to pohvalio iko od tabi'ina, niti od četri imama." (Kitabus-sala, str. 195)
Hafiz Ibn Redžeb, rhm, dopunjava: "Nijjet je namjera srca i nije obavezno izgovaranje onoga što je u srcu prilikom činjenja ibadeta. Neki od sljedbenika imama Šafije su mu pripisali govor o uslovljavanju izgovora nijjeta riječima za namaz, ali su to negirali poznati valorizatori iz šafijskog mezheba." (Džami'ul-ulumi vel-hikem, str. 31)
Kaže šejh El-Albani, rhm: "To je bid'at (novotarija) bez razilaženja među učenjacima. Učenjaci su se razišli da li je dobra ili loša novotarija, ali mi kažemo da je svaka novotarija u ibadetima zabluda, i to radi riječi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: 'Svaka novotarija je zabluda, a svaka zabluda je u vatri', koje su općenite." (Sifetu salatin-nebijj, str. 75)
Šejh Abdul-Aziz b. Baz, rhm, kada je bio upitan o propisu izgovaranja nijjeta za abdest i namaz rekao je: "Propis toga je da je to novotarija, zato što nam to nije preneseno od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, niti od ashaba, pa je obaveza napustiti tu praksu. A nijet, pa njegovo mjesto je u srcu, tako da nema nikakve potrebe za njegovim izgovaranjem, a Allah je najbolji zaštitnik i On upućuje na Pravi put." (Fetava ulemai biladil-haram, str. 131-132; Risaletu fi tathiri ves-salati, str. 18)
Slično tome tvrdi i šejh Ibn Usejmin, rhm: "Ispravno je da se nijjet ne izgovara riječima i da je približavanje Allahu, Uzvišenom, njegovim izgovaranjem bid'at (novotarija) koja je zabranjena." (Šerhul-mum'tia, 1/195)
Šejh Salih el-Fevzan, hafizehullah, je rekao: "Allah, dželle še'nuh, dobro zna ono što nijete i ciljaju srca, tako da nema potrebe da se nijjet izgovara prilikom namaza, niti prilikom svih ostalih ibadetima." (Mulehasul-fikhi, 1/83-85)
Shodno navedenom, raširena praksa kod nas, a i u mnogim drugim zemljama, da se izgovara nijjet pri uzimanju abdesta i namaza (Nevejtu en usallijen lillahi te'ala...i sl.), nema nikakvog utemeljenja u dokazima, te je obaveza da se napusti jer je prezrena novotarija, a najgore stvari po vjeru su novotarije.
Allah, dželle šanuh, najbolje zna!

Amir I. Smajić
Medina, 19. zul-hidždže, 1435 god.