Šta prigovarate Amru Halidu?


Zahvala pripada Uzvišenom Allahu, azze ve dželle, i neka je Salavat i Selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve iskrene sljedbenike.
Temim ed-Dari, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Vjera je savjet!" Rekli smo: "Kome, o Allahov Poslaniče?" Reče: "Allahu, Njegovom Poslaniku, Njegovoj knjizi, muslimanskim vođama i običnom narodu." Bilježi ga Muslim.
Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, rekao je: "... isto tako i pojašnjavanje greške onoga ko je pogriješio u određnom vjerskom pitanju, svejedno radilo se o teoriji ili praksi, ako bi čovjek na to upozorio sa znanjem i pravdnošću i sa ciljem savjetovanja, biće nagrađen za to kod uzvišenog Allaha. Pogotovo, ako se radi o onome koji poziva u određenu novotariju ili zabludu, obaveza je ljude upozoriti na njegovo stanje, jer je otklanjanje njegovog zla od ljudi preče i veće od suzbijanja zla drumskih razbojnika." (Minhadžus-sunne, 5/146)
Jedna od osoba na koje je obaveza upozoriti muslimansku populaciju je poznati daija dr. AMR HALID iz Misra (Egipta). Njegova predavanja i literatura izrazito su rasprostranjeni i praćeni od strane velikog broja muslimana u Svijetu. Pored toga, redovno gostuje na najpoznatijim arapskim kanalima i učestvuje na raznim svjetskim seminarima. Na žalost, ni naše govorno područje nije zaobiđeno njegovog aktivnog djelovanja, kao što je svima poznato. Na Bosanski jezik prevedena su mnoga njegova djela: Riznica Kur'anskih mudrosti, Stopama Miljenika, sallallahu alejhi ve sellem, Namjesnik na zemlji, Liječenje srca, Ibadeti vjernika, Moral vjernika, Govor srca, U tvoje ime živimo, Halife Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Otvorili su dušu i srce itd.
Dr. AMR HALID, Allah ga uputio, pored činjenice da nije kompententan da tumači vjeru i vjerske propise, pri sebi ima mnoge zablude i devijacije, koje su, opet, samo plod nedovoljne vjerske edukacije. To što neko posjeduje određene kvalifikacije i sposobnosti, niukom slučaju ne daje mu pravo da proizvoljno tumači Allahovu vjeru i priča o vjerskim propisima bez znanja, naprotiv, da je nakaradno tumači po svom slobodnom razumu i strastima.
Glavna primjedba dr. AMRU HALIDU - kao izrazito popularnom da'iji - jeste što zapostavlja pitanja akideta, u čemu je glavna tajna njegove popularnosti i "uspjeha". Akida (islamsko vjerovanje) je srž misije svih Allahovih Poslanika, alejhimus-selam, i radi nje su slati svojim narodima.
Allah, dželle še'nuh,kaže: "Prije tebe nijednog poslanika nismo poslali, a da mu nismo objavili: 'Nema boga osim Mene, zato Mene obožavajte!" (Prijevod značenja, El-Enbija, 25)
Ibn Abbas, radijallahu anuhma, rekao je: "Svako mjesto u Kur'anu gdje Allah naređuje da se obožava pod tim se misli da Mu se ispovjeda tevhid." (Hašije Selasetil-usul, str. 22-23)
Radi ovog TEVHIDA stvorena su stvorenja, poslati vjerovjesnici, spuštene knjige. Radi njega su ljudi razdvojeni na vjernike i nevjernike, sretne - koji su stanovnici Dženneta i nesretne - koji su stanovnici Vatre. Kao rezultat njegove bitnosti i vrijednosti Allah, Uzvišeni, zabranio je i svetim učinio krv, imetak i čast onoga koji ga istinski uspostavi i ostvari.
Ibn-Tejmijje, rahimehullah, kaže: "Nema korisnije stvari za srce čovjeka od tevhida i ihlasa (iskrenosti), niti ima štetnije stvari po njegovo srce od širka." (Medžmu'ul-fetava, 10/7523)

Neke od zabluda dr. AMRA HALIDA:
1. Smatra da Šejtan, Allah ga prokleo, nije počinio nevjerstvo, jer je priznao da je Allah njegov gospodar, nego je samo odbio da učini sedždu pozdrava Ademu, alejhi-selam.
2. Kaže da je svaki čovjek slobodan da izabere vjeru koju hoće I da obožava ono što želi.
3. Smatra da je Kur'an stvoren, a Kur'an je Allahov plemeniti govor, i govor je od Allahovih stalnih i vječnih osobina i nije stvoren. Ono što je stvoreno nije postojalo, a Allahov govor je oduvjek postojao, kao i Allah, dželle še'nuh, i onaj koji govori je potpuni od onoga koji ne govori. Oni koji vjeruju da je Allahov govor stvoren, smatraju da Allah nekada nije govorio pa je naknadno stvorio govor i time, direktno, kažu da je Uzvišeni Allah nekada bio manjkavih osobina – neka je On daleko i uzvišen od toga.
4. Često slobodno opisuje Allahove poslanike, alejhimus-selam, onim što im ne dolikuje i koristi neprilagodne izraze.
5. Smatra da je od kerameta Ebu Ejjuba el-Ensarija, radijallahu anhu, - koji je preselio na ahiret u Turskoj - to što na hiljade muslimana klanja prema njegovom mesdžidu i kaburu, a sve to kao nagrada što je ugostio Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je došao kao muhadžir u Medinu iz Mekke.
6. Kaže da je glavni cilj onoga koji zijareti Medinu posjeta kabura Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tj. radi toga putuje u Medinu, a ne radi obavljanja namaza u njegovom mesdžidu.
7. Čini tevessul sa stvorenjima, tj. traži od Allaha da mu se odazove na dovu radi najbogobojaznijeg čovjeka među njima i sl.
8. Ismijava se sa pojedinim hadisima, koje njegov zaostali razum ne može da shvati. Npr. hadis Ebu Se'ida el-Hudrija, radijallahu anhu, kada se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posle bajram-namaza obratio ženama i rekao: "Nisam vidio nikog poput vas, kratke pameti i vjere, a tako lahko ostavite muškarca bez razuma." Kaže AMR HALID: "Samo malo, 'kratke pameti i vjere'? Kada je to rekao Poslanik? Na dan bajrama, kada se vraćao sa namaza, prvo čime se obratio gospođama, koje su također izlazile sa namaza... tako vam Allaha, na jutro, dan bajrama,... a gospođe su prisustvovale bajramu, nije da nisu došle,... Poslanik, koji je mudar i milostiv,... prvo čime se obraća gospođama da su kratke pameti i vjere, na dan bajrama, na dan veselja i radosti?!!!... Ja vam otvoreno kažem da ovi lažni hadisi ne idu, ne prolaze,.." Hadis za kojeg AMR HALID kaže da je lažan zabilježili su Buhari i Muslim!!!
9. Kaže da je šerijatski hidžab i pokrivanje ženinog lica nepravda prema ženi, uz to poručuje: "Možda to niste baš dobro shvatili!" tj. propise hidžaba.
10. Smatra da je uslov primanja dobrih djela da čovjek bude dobre ćudi (ahlaka), pa kaže: "Slobodno mogu reći da je ahlak bitniji i od namaza, i od posta, i od zikra, i od dove, i od hadždža... Kako? Ahlak bitniji?! Braćo, glavni i osnovni cilj ibadeta koje obavljamo, jeste da uspostavimo norme ahlaka..."
11. Kaže da se pokajanje ne prima čovjeku osim ako se odmah pokaje nakon grijeha.
12. Smatra da je umjetnost put Allahovih poslanika, alejhimus-selam. "Allahov Poslanik se nije naljutio kada su ga stanovnici Medine dočekali sa muzikom i pjevali: 'Tale'al-bedru alejna..', zato što je vjerovao da umjetnost pomaže u napretku zajednice."
13. Prati, gleda i hvali filmove i serije u kojima glume nevjernici i veliki grješnici.
14. Poziva na pomješano sjedenje muškaraca i žena, te to praksom najbolje pokazuje.
15. U svojim predavanjima navodi neutentične predaje.
16. Svojim izgledom oponaša vatropoklonike, tj. brije bradu i pušta brkove – što je zabranjeno sunnetom Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
17. Kaže da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao 26 neuspjeha u svojoj poslaničkoj misiji.
I mnoge druge zablude, da nas Allah sačuva.
Onaj kome spomenuto nije dovoljno ili se želi uvjeriti u istinitost toga neka se vrati na članak "Maza tenkimune ala Amr Halid" od dr. Muhammeda b. Rizka Tarhunija, ili sažeak istog članka "Vakafat me'a Amr Halid" od šejha Abdur-Rahmana b. Sa'da eš-Šesrija.
Pa kako, pored spomenutog, neko ima hrabrosti za njega reći da je "Daija za 21. vijek".
Na kraju, savjetujem muslimane da se klone literature i predavanja AMRA HALIDA, Allah ga uputio, i svih drugih neznalica, poput TARIKA SUVEJDANA i IMRANA HUSAJNA, te da znanje uzimaju od islamskih učenjaka kojima ummet svjedoči znanje I uputu.

Allah, azze ve dželle, najbolje zna.

Amir I. Smajić
Medina, 22. rebi'ul-ahir, 1434  god.