Tevhid - prva obaveza svih ljudi


Zahvala pripada Allahu, dželle šanuh, a salavat i selam neka su na Allahovog poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu i sve plemenite ashabe.
Allah je stvorio ljude da bi Ga obožavali i tevhid Mu ispovijedali. To je glavna svrha njihovog postojanja. Uzvišeni je rekao: "A džinne i ljude nisam stvorio osim da mi čine ibadet." (Ez-Zarijjat, 56)
Ibn Abbas, radijallahu anhuma, je rekao: "Svako mjesto u Kur'anu u kojem Allah naređuje činjenje ibadeta, misli se na ispovjedanje tevhida."
Tevhid, radi kojeg su spuštene nebeske knjige, slati poslanici, stvoreni Džennet i Vatra i ljudi razdvojeni na sretne i nesretne, je izdvajanje Allaha s činjenjem ibadeta, tj. da se ne obožava do On, Uzvišeni, i ne usmjerava ništa od njegovih božanstvenih osobina nekom drugom mimo Njemu. Isto tako i da se ne opisuje Njegovim uzvišenim svojstvima (atributima) i lijepim imanima neko od Njegovih stvorenja.
Uzvišeni je rekao: "Allahu činite ibadet i ne pripisujte mu imalo širka..." (En-Nisa, 36), i rekao je: "Tvoj Gospodar zapovjeda da ne obožavate nikog drugog do Njega..." (El-Isra, 23)
Svakom poslaniku koji je slat svom narodu bilo je naređeno da ih poziva u tevhid. Uzvišeni je rekao: "Mi smo svakom narodu poslanika poslali: 'Allaha obožavajte i klonite se taguta!'" (En-Nehl, 36)
tagut je: "Sve što se obožava mimo Allaha i odvodi s pravog puta."
Ispovjedanje tevhida je neispravno osim uz nevjerovanje u taguta. Uzvišeni je rekao: "Onaj ko zanevjeruje u taguta i povjeruje u Allaha, takav se drži za najčvršću vezu koja se ne prekida..." (El-Bekare, 256)
"najčvršća veza" je upravo tevhid.
Tevhid je prvi imperativ u islamskom misionarstvu. Od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Mu'azu kada ga je poslao u Jemen: "Ti ideš narodu koji su Ehlu-kitabije, pa neka bude prvo u što ćeš ih pozvati da posvjedoče da nema drugog boga osim Allaha...", a u drugom rivajetu: "... da Allahu ispovjedaju tevhid..." Bilježe ga Buhari i Muslim.
Tevhid je Allahovo pravo kod ljudi. Od Muaza b. Džebela, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: "Jahao sam iza Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na magarcu, pa mi je rekao: 'O Muaze, znaš li koje je Allahovo pravo kod ljudi a koje pravo ljudi kod Allaha?' Rekao sam: 'Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju!' Reče: 'Allahovo pravo kod ljudi je da Ga obožavaju i ne čine Mu širka, a pravo ljudi kod Allaha je da ne kažnjava onog ko Mu ne čini širka...'" Bilježe ga Buhari i Muslim.
Istinsko ispovjedanje tevhida je glavni uzrok brisanja grijeha i ulaska u Džennet bez polaganja računa i kazne. Uzvišeni je rekao: "Biće sigurni samo oni koji vjeruju i vjerovanje svoje s nepravdom (tj. mnogoboštvom) ne miješaju; oni će biti na Pravome putu." (El-En'am, 82)
Od Ubade b. Samita, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko posvjedoči da nema boga osim Allaha Jedinog, Koni nema sudruga, i da je Muhammed Njegov rob i Njegov poslanik, i da je Iosa Allahov rob i Njegov poslanik i riječ koju je uputio Merjemi, i duša od Njega, i da je Džennet istina i Vatra istina, Allah će ga uvesti u Džennet sa djelima koja ima." Bulježe ga Buhari i Muslim.
Od 'Utbana b. Malika, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Uistinu, Allah je zabranio vatri da prži onog ko kaže: 'la ilahe illellah' želeći time Allahovo lice." Bilježe ga Buhari i Muslim.
Ebu Zerr, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a on od Svoga Gospodara, azze ve dželle, da je rekao: "Onaj ko dođe pred mene s grijesima kolika je Zemlja, a ne čini mi imalo širka, ja ću njemu dati isto toliko oprosta." Bilježi ga Muslim.
Uspostava tevhida na Zemlji je glavni razlog zaštite imetaka i krvi. Od Tarika el-Ešdže'ija, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Ko kaže 'la ilahe illellah' i zanevjeruje u sve što se obožava mimo Allaha..." – a u drugom rivajetu: "Ko Allahu ispovjeda tevhid..." – "... njegova krv i imetak su zabranjeni, a račun će polagati pred Uzvišenim Allahom." Bilježi ga Muslim.
Onaj ko umre čineći širk boravište mu je vatra i vječna patnja. Uzvišeni je rekao: "Allah neće oprostiti da Mu se čini širk, a oprostiće manje grijehe od toga kome On hoće." (En-Nisa, 48), i rekao je: "Onaj ko Allahu širk učini, Allah će mu ulazak u Džennet zabraniti i boravište njegovo će biti Vatra, a nepravednicima neće niko pomoći." (El-Maide, 72)
Od Džabira, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Onaj ko dođe pred Allaha ne čineći mu širka ući će u Džennet, a onaj go Mu dođe čineći širk ući će u Vatru." Bilježi ga Muslim.
Radi velike opasnosti širka i njegovih kobnih posljedica bojali su ga se najodabraniji Alahovi robovi. Uzvišeni je rekao: "I kada Ibrahim reče: 'Gospodaru moj, učini ovaj grad sigurnim i sačuvaj mene i sinove moje od toga da obožavamo kipove. Oni su, Gospodaru moj, mnoge ljude na stramputicu odveli...'" (Ibrahim, 35-36)
Pa, ko je onda siguran od širka nakon Ibrahima, alejhis-Selam, Allahovog miljenika.
Allah, dželle šanuh, zna najbolje!

Amir I. Smajić
Hutba održana u Mesdžidu Tevhid u Beču
15. ša'ban, 1435 god.