PDF / Ispravno vjerovanje - šejh Abdul-Aziz b. Baz, rhm.

Hvaljen neka je Allah, dželle šanuh, Jedan i Jedini. Salavate i selame šaljemo našem Poslaniku i Allahovom odabraniku, Muhammedu, njegovoj časnoj porodici i svim plemenitim ashabima.
Allah je poslao Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, s uputom i vjerom istine kako bi je izdigao iznad ostalih vjera, makar ne bilo po volji nevjernicima. Poslao ga je, dželle šanuh, na jasnoj uputi kako bi ljude izveo iz tmina na svjetlo; iz tmina širka, novotarije i griješenja na svjetlo tevhida, Sunneta i pokornosti.
On, sallallahu alejhi ve sellem, pozivao je ljude, i danju i noću, ka jasnom putu i plemenitom sunnetu, tako da nije ostavio dobro a da ih nije podstakao na njega, a, također, ni zlo a da ih nije upozorio na njega.
Ebu Zerr el-Gifari, radijallahu anhu, rekao je: "Umro je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a nije ostavio ni pticu na nebesima, koja pokreće svoja krila, a da nam o njoj nije dao znanja."[1]
Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: "Ostavio sam vas na jasnome (bijelom) putu i uputi, čija noć je isto jasna kao i njegov dan. Neće s njega skrenuti osim onaj ko je propao."[2]
Od smutnji i nedaća na koje nas je putem objave upozorio Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jeste mnoštvo razmimoilaženja i podjela koje će se desiti u ovom ummetu, nakon njegove, alejhis-selam, smrti.
Irbad b. Sarije, radijallahu anhu, rekao je: "Održao nam je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govor od kojeg su srca zadrhtala i oči orosile suzama, pa smo rekli: 'Allahov Poslaniče, kao da je ovo oproštajni govor pa nam nešto oporuči!' Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: 'Savjetujem vas da budete bogobojazni prema Uzvišenom Allahu, poslušnost i pokornost, pa čak kada bi rob postao vaš zapovjednik. Zaista, ko poživi od vas, vidjet će mnoga razilaženja. Zato vam oporučujem moj sunnet i sunnet mojih pravednih halifa nakon mene. Čvrsto se uzmite za to, i stisnite sa svojim kutnjacima. I upozoravam vas na novine u vjeri, jer svaka novina u vjeri je bid'at – novotarija, a svaka novotarija je zabluda.'"[3] 
Svima je poznato da su podjele razlog nedoumice kod većine ljudi. Radi nedostatka znanja o pravom putu nisu u stanju razlučiti istinu od laži, Sunnet od novo-tarije, uputu od zablude itd. Iz tog razloga Allahov Pos-lanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što je najavio razilaženja oporučio nam je – kako bi ostali na Pravom putu - da se čvrsto držimo za Allahovu plemenitu Knji-gu i njegov, alejhis-selam, sunnet.
Uzvišeni nam kaže: "I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Njegova; - eto, to vam On naređuje, da biste bili bogo-bojazni." (El-En'am, 153)
Ibn Mes'ud, radijallahu anhu, rekao je: "Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nacrtao je liniju rukom i rekao: 'Ovo je Allahov Pravi put!', zatim je povukao liniju s desne i lijeve strane i rekao: 'Ovo su drugi putevi, nema ni jedan od njih a da na njemu ne čeka šejtan i poziva u njega'. Nakon toga je proučio: 'I doista, ovo je pravi put moj, pa se njega držite i druge puteve ne slijedite, pa da vas odvoje od puta Nje-gova...'"[4]
Allah, azze ve dželle, rekao je: "... i zato ga slijedite – da biste na pravom putu bili!" (El-E'araf, 158), "A ako se u nečemu ne slažete, obratite se Allahu i Poslaniku, ako vjerujete u Allaha i u onaj svijet; to vam je bolje i za vas rješenje ljepše." (En-Nisa, 59),"Neka se pripaze oni koji postupaju suprotno na-ređenju Njegovu, da ih iskušenje kakvo ne stigne ili da ih patnja bolna ne snađe." (En-Nur, 63)
Dakle, čvrsto držanje za Sunnet i uputu prvih gene-racija je lađa spasa u vremenima smutnje i podjela. Onaj ko se u nju ukrca – od spašenih je, a onaj ko od-bije – neka ne krivi nikog drugog osim samog sebe.
Jedan od istinskih boraca za obznanu pravog puta u nama skorije vrijeme bio je uvaženi šejh i alim Abdul-Aziz b. Abdullah b. Baz, rhm., koji je uložio krajnje napore za pojašnjavanje ispravnog vjerovanja, a na tom putu bio je veoma brižljiv savjetnik svim muslimanima. U vezi s tim, napisao je mnogo korisnih djela, a među njima je i djelo “El-Akidetus-sahiha / Ispravno vje-rovanje” koje je pred nama.
Predstavlja nam zadovoljstvo da ovo kratko, ali izrazito korisno, djelo ponudimo čitalačkoj populaciji bal-kanskih muslimana, u iskrenoj nadi da će u njemu naći radost oka i smiraj duše.
Savršenstvo je dostojanstveno samo Uzvišenom Allahu, a manjkavost je osobina čovjeka, pa onaj ko uoči neke manjkavosti, propuste ili greške, neka ne škr-tari da nam na to ukaže. "Ustrajavanje na greški je manjkavost, a povratak istini je vrlina."
Molim Allaha, dželle šanuh, da učini ovaj skromni trud iskrenim, radi Njegovog zadovoljstva i plemenitog Lica, te da njime okoristi muslimane. Amin!

Amir I. Smajić
Tuzla, 26. ša'ban, 1435 god.

Prelistaj i preuzmi brošuru u PDF formatu ( OVDJE ) ...
[1] Ahmed, br. 21361; Ibn  S'ad, Tabakatul-kubra, 2/354; Taberani, Mu'džemul-kebiru, br. 1647 i drugi, a vjerodostojnom su je ocijenili Ibn Tejmijje, Hejsemi i Albani. (Vidi: Der'u tearudi-akli ven-nekl, 4/298; Medžme'uz-zevaid, 8/472; Silsiletu ehadis sahiha, 4/302)
[2] Ahmed, 4/126; Ibn Madže, br. 43. Ovo je dio hadisa Irbada b. Sarije, radijallahu anhu, koji će odmah nakon njega biti spomenut
[3] Ahmed, 4/126-127; Ebu  Davud, br. 4607; Tirmizi, br. 2676; Ibn Madže, br. 44; Ibn Hibban, br. 5 i drugi. Hadis je sahihvjerodostojan. Tako su rekli Tirmizi, Ebu Nu'ajm, Hakim, Ibn Abdil-Berr, Begavi, Ibn Tejmijje, Zehebi, Ibn Redžeb i mnogi drugi. (Vidi: Džami'ul-ulumi vel-hikem, str. 486-487)
[4] Ahmed, br. 4142. Lanac prenosilaca je dobar.