Brak između daljih koljena?


PITANJE: Es-Selamu alejkum! Ja i moj momak, ne znamo jesmo li rodaci? Nadam se da cete nam pomoci. Moj pradjed i njegova pranana su brat i sestra. Znaci moja mama i njegov otac su od tečića djece djeca. Koje smo koljeno? Da li nam je dozvoljeno da se vjenačamo?
ODGOVOR: Ve alejkumus-Selamu ve rahmetullah! Zahvala pripada Allahu.
Allah, dželle šanuh, je rekao: "Zabranjuju vam se: matere vaše, i kćeri vaše, i sestre vaše i sestre očeva vaših, i sestre matera vaših i bratične vaše, i sestrične vaše, i pomajke vaše koje su vas dojile, i sestre vaše po mlijeku, i majke žena vaših, i pastorke vaše koje se nalaze pod okriljem od žena vaših s kojima ste imali bračne odnose, - ali ako vi s njima niste imali bračne odnose, onda vam nije grijeh -, i žene vaših rođenih sinova, i da sastavite dvije sestre, - što je bilo, bilo je, Allah zaista prašta i samilostan je, -, i udate žene, osim onih koje zarobite; to su vam Allahovi propisi, - a ostale su vam dozvoljene." (En-Nisa, 23-24)
Osobe koje su spomenute u ovom plemenitom ajetu su one s kojima je zabranjeno stupati u bračne veze, a sve mimo toga je dozvoljeno, kao što je došlo na kraju ajeta: "... a ostale su vam dozvoljene." Pod majkama se podrazumijevaju majke, nene, pranene i tako dalje - uzlazno. Pod kćerkama se podrazumijevaju kćerke, unuke, praunuke i tako dalje – silazno. Što se tiče udatih žena, misli se na žene koje su trenutno u braku, dok, nakon razvoda nema smetnje da se s njima stupi u brak, nakon što se ispune poznati uslovi i otklone zapreke.
Iz prethodnog vidimo da se Vi po islamu ne smatrate bližom rodbinom i da nema smetnje da stupite u bračnu vezu, s tim da vas savjetujemo da ne požurujete s tim, ako pretpostavljate da bi moglo napraviti halabuku i velike pometnje i nerazumijevanja od strane vaše porodice, jer bi šteta mogla biti veća od koristi. Ali, osnova je da je to dozvoljeno i nema niko pravo da zabranjuje ono što je Allah dozvolio, niti da se radi običaja i neznanja ostavljaju propisi halala ako čovjek ima potrebu za tim. Neznalice treba mudro i sa znanjem podučiti, a na oholnike i inadžije ne treba puno obraćati pažnje.
Također, bitno je napomenuti da je po islamu zabranjena bilo kakva prijebračna veza (zabavljanje, ašikovanje, ...). Po pitanju toga su jednoglasni svi islamski učenjaci i na to upućuju mnogi dokazi iz Kur'ana i Sunneta. Naprotiv, u islamu je zabranjeno i mnogo manje od ašikovanja, kao dugotrajni boravak muškaraca i žena, koji nisu bliža rodbina, na jednom prostoru (druženje, sijelo, ...), osamljivanje muskaraca i žena, rukovanje između različitih spolova i sl.
Općenito, ženi muslimanki je naređeno da što više boravi u kući, udaljena od zabranjenih muškaraca, i da ne izlazi osim po potrebi. To je, prije svega, jedna od osnovnih mudrosti u pokrivanju žene u islamu, tj. da sakrije svoje ljepote i ukrase od svih muškaraca mimo muža i bliže rodbine. U tome je velika korist za društvo i pojedince, koje može dokučiti svaki razumom obdaren čovjek. Taj propis je samo vid čuvanja ženine časti i dostojanstva i dokaz velike brige koju je islam posvetio ženama, a ne kao što neki žele da nemetnu da je to nazadnost, nepravda i uskraćivanje prava. Islam je posvetio mnogo više prava i pažnje ženama nego oni koji se na sva usta "bore" za njihova prava.
Allah, naš Gospodar i Stvoritelj, najbolje zna šta je za nas dobro i u čemu je za nas korist, a rob je obavezan da se preda i pokori Allahovim naredbama, mogao dokučiti njihovu mudrost ili ne. U tome je, bez imalo sumnje, velika korist za njega, koju će, prije ili kasnije, dokučiti.
Uzvišeni, dželle šanuh, nam poručuje: "Kada Allah i Posalnik Njegov nešto odrede, onda ni vjernik ni vjernica nemaju pravo da po svom nahođenju postupe. A ko Allaha i Njegova Posalnika ne posluša, taj je sigurno skrenu s pravog puta." (El-Ahzab, 36)
Allah, dželle šanuh, najbolje zna.

Amir I. Smajić
Medina, 30. rebiu'ul-evvel, 1433 god.