Da li dodirivanje žene kvari abdest?


Zahvala pripada Allahu, dželle še'nuh, Jednom i Jedinom. Neka je salavat i selam na Allahovog Poslanika, njegovu časnu porodicu i sve ashabe.
Islamski učenjaci po ovom pitanju imaju tri poznata mišljenja:
Prvo mišljenje: da dodirivanje žene kvari abdest, u svakom slučaju i bez izuzetaka. Ovo je zvanični stav u Šafijskom mezhebu i jedan rivajet (predaja) od imama Ahmeda b. Hanbela, rahimehullah.
Navedeni stav dokazivali su riječima Uzvišenog Allaha, dželle še'nuh, u ajetu o tejemmumu, gdje se spominju neke od stvari koje kvare pravnu čistoću, u kojem se navodi: "... ili ako ste se sastajali sa ženama (ar. "ev laamestumu-nisa"), a ne nađete vode..." (En-Nisa, 43), a po drugom kiraetu ar. "ev lemestum" što znači "ili ste dodirvali žene".
Drugo mišljenje: da dodirivanje žene kvari abdest ali samo ako je sa strašću. Ovo je stav imama Malika, priznatije mišljenje u Hanbelijskom mezhebu i stav skupine učenjaka od selefa kao: Alkame, Ša'bija, Ebu Ubejde, Neha'ija, Sufijana es-Sevrija, Ishaka b. Rahuje i dr.
Svoj stav dokazivali su predhodnim ajetom, ali su smatrali da se po dodirivanjem misli na dodirivanje sa strašću, a ne općenito. To potvrđuju predaje od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, u kojima se navodi da je dodirnuo neke od svojih žena, ali nije ponavljao abdest radi toga, što pojašnjava da se pod dodirom misli na dodirivanje sa strašću. Također, svoj stav su pojačali činjenicom da se obavezivanjem ljudi s abdestom pri svakom dodiru žene izlažu velikoj poteškoći, a šerijat je došao sa umanjivanjem i otklanjanjem istih.
Treće mišljenje: da dodirivanje žene ne kvari abdest u potpunosti, bilo sa strašću ili ne. Ovo je stav imama Ebu Hanife, druga predaja od imama Ahmeda i stav kojeg je izabrao šejhul-islam Ibn Tejmijje. Ovaj stav prenosi se, također, od skupine ashaba i tabina kao Alije, Ibn Abbasa, Ataa, Tavusa, Hasana el-Basrija, Mesruka i dr.
Svoj stav su dokazivali sa sljedećim dokazima:
Prvi: Prenosi se od Aiše, radijallahu anha, da je rekla: "Izgubila sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jedne noći u postelji pa sam, tražeći ga, rukom dodirnula njegova stopala dok je bio u namazu." Hadis je zabilježio Muslim.
Drugi: Prenosi se od Aiše, radijallahu anha, također, da je rekala: "Spavala bi ispred Allahovog Poslanika, sallallah alejhi ve sellem, i moje noge bi bile ispružene ispred njega dok bi bio u namazu. Kada bi krenuo na seždu dodirnuo bi me a ja bi skupila noge, a kada bi ustao ja bi opet ispružila noge." Hadis su zabilježili Buhari i Muslim.
Treći: Prenosi se od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, koji je od najučenijih ashaba u tumačenju Kur'ana, da se pod "dodirivanjem" spomenutim u ajetu misli na spolni odnos, što upućuje na slabost prva dva mišljenja. Spomenuto tumaćenje, također, prenosi od skupine učenjaka prvih generacija i to izabrao i imam mufessira Ibn Džerir et-Taberi, rahimehullah.
Ovo je, ujedno, najispravnije i preferirajuće mišljenje radi jačine njegovih dokaza, a Allah najbolje zna. Neizbježna je činjenica da ljudi svakodnevno dodirivaju žene u kućama, pa da to kvari abdest sigurno bi nam Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio jasno i nedvosmileno.
Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, poljubio neku od svojih supruga a zatim izašao na namaz i nije uzeo abdest. Hadis su zabilježili Ahmed, Ebu Davud, Tirmizi i Ibn Madže putem El-E'ameša, od Habiba b. Ebi Sabita, od Urve b. Zubejra, a on od Aiše, radijallahu anha.
Ovaj predaja bila bi jasan dokaz za treće mišljenje, pored spomenutih dokaza, ali je ispravno da ovaj hadis nije vjerodostojan. Lanac ove predaje je prekinut zato što Habib b. Ebi Sabit nije slušao predaje od Urve b. Zubjera kao što su to spomenuli imami Jahja el-Kattan, Ahmed, Ebu Hatim, Ibn Me'in, Buhari i drugi. 
Allah, dželle še'nuh, najbolje zna.

Amir I. Smajić
Medina, 03. muharrem, 1433 god.