Što dalje od bluda...

Zahvala pripada Allahu, Jednom i Jedinom, Gospodaru svih svjetova. Salavat i selam neka su na Poslanika Muhammeda, njegovu časnu porodicu, plemenite ashabe i sve doslijedne sljedbenike.
Blud (ar. ez-zina) je jedan od najvećih grijeha - nakon širka i nevjerstva - koje rob može počiniti prema svome Gospodaru.
Allah, dželle šanuh, rekao je: "... i koji ne bludniče; - a ko to radi, iskusiće kaznu, patnja će mu na onom svijetu udvostručena biti i vječno će u njoj ponižen ostati." (El-Furkan, 68-69)
"I što dalje od bluda, jer to je razvrat, kako je to ružan put!" (El-Isra, 32)
"Bludnik ne treba da se ženi osim bludnicom ili mnogoboškinjom, a bludnica ne treba da bude poželjna osim bludniku ili mnogobošcu, to je zabranjeno vjernicima." (En-Nur, 3)
"Nevaljale žene su za nevaljale muškarce, a nevaljali muškarci su za nevaljale žene; čestite žene su za čestite muškarce, a čestiti muškarci su za čestite žene." (En-Nur, 26)
Abdullah b. Mes'ud, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio upitan: "Koji je grijeh najveći kod Allaha?" Rekao je: "Da Allahu smatraš nekoga ravnim, a On te je stvorio!" Pa je upitan: "A zatim?" Odgovorio je: "Da ubiješ svoje dijete iz straha da ne jede zajedno s tobom!" Bi rečeno: "A zatim, nakon toga?" Odgovori: "Da počiniš blud sa suprugom svoga komšije!" (Buhari, br. 4477; i Muslim, br. 86)
Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: "Bludnik u trenutku dok čini blud nije vjernik; u trenutku dok čovjek pije alkohol nije vjernik; u trenutku dok krade nije vjernik; i u trenutku dok otuđuje nešto a ljudi dižu svoje poglede prema njemu on nije vjernik." (Buhari, br. 2475; i Muslim, br. 57)
U drugoj predaji od Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Dok čovjek čini blud, iman (vjera) ga napusti i kao oblak stoji iznad njega, pa kada napusti taj čin iman mu se vrati." (Ebu Davud, br. 4690. Predaja je vjerodostojna kao što tvrdi Hafiz Ez-Zehebi, rhm, u djelu El-Kebair, str. 164)
Majka vjernika Aiša, radijallahu anha, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u svojoj hutbi (govoru) nakon pomračenja Sunca rekao: "O Muhammedov ummete! Niko ne može biti ljubomorniji od Allaha kada Njegov rob ili robinja čine blud." (Buhari, br. 1044; i Muslim, br. 901)
Imam Ahmed, rhm, je rekao: "Ne znam da nakon bespravnog ubistva ima veći grijeh od zinaluka." (Vidi: Ibnul-Kajjim, El-Dževabul-kafi, str. 77) Tj. nakon širka, nevjerstva i ubistva.
Hafiz Zehebi, rhm, uvrstio je blud, radi njegove pogubnosti, među najveće grijehe u svom poznatom djelu o velikim grijesima El-Kebair, spomenuvši ga na samom početku.
Radi poganosti, odvratnosti, prljavštine i pogrdnosti tog grijeha i njegovih ružnih i kobnih posljedica, Uzvišeni Allah, dželle še'nuh, je za bludnike i bludnice propisao - pored ahiretske kazne i patnje - ovosvjetsku kaznu, pa kaže: "Bludnicu i bludnika izbičujte sa stotinu udara biča, svakog od njih, i neka vas pri vršenju Allahovih propisa ne obuzima prema njima nikakvo sažaljenje, ako u Allaha i u onaj svijet vjerujete, i neka kažnjavanju njihovu jedna skupina vjernika prisustvuje!" (En-Nur, 2)
To je propis za neoženjene bludnike i neudate bludnice, dok za one koji su u braku, a i pored toga su nemoralni i čine blud, kazna u šerijatu je kamenovanje do smrti.
Abdullah b. Mes'ud, radijallahu anhu, prenosi od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: "Nikome nije dozvoljeno prolijevat krv muslimana koji svjedoči da nema Boga osim Allaha i da sam ja Allahov Poslanik, osim u tri slučaja: glava za glavu (tj. u slučaju ubistva), kada osoba u braku počini blud i kada se osoba odmetne od vjere i napusti zajednicu." (Buhari, br. 6878; i Muslim, br. 1676)
Bludnici i bludnice, radi odvratnosti grijeha kojeg čine, biće kažnjavani čak i u kaburu, kao što je zabilježeno u podužem hadisu kojeg prenosi Semure b. Džundub, radijallahu anhu, od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da su mu jednog dana u snu došla dva meleka i odveli ga do Svete zemlje, gdje je ugledao užasne prizore. U toj predaji Resulullah, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: "Potom smo došli do jedne uvale poput peći (ognjišta), gornji joj je dio tijesan, a donji širok. Ispod nje se loži vatra i kada se ona (plamenom) približi, svijet koji je u njoj, podigne se kao da će skoro izaći, a kada se malo ugasi (splahne), oni se opet u nju povrate (naniže). U njoj su i ljudi i žene goli. 'Ko su ovi?' – upitao sam. 'Idi dalje' – rekli su." Na kraju hadisa obavijestili su ga da su to bludnici i bludnice i da će se tako kažnjavati sve do Sudnjeg dana. (Buhari, br. 1386)
Rasprostranjenost bluda, nemorala i razvrata je od predznaka Sudnjeg dana, kao što na to upućuje nekolicina predaja od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.
Enes, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Stvarni predznaci časa propasti svijeta su: iščezavanje nauke, ustaljivanje neznanja, uživanje alkohola i pojava bluda i prostitucije." (Buhari, br. 80; i Muslim, br. 2671)
Imam Kurtubi, rhm, rekao je u komentaru ovog hadisa: "U ovom hadisu nalazi se jedan od znakova istinitosti poslanstva, zato što je, sallallahu alejhi ve sellem, obavijestio o stvarima koje će se naknadno desiti, pa su se tako i desile, naročito u ovom našem vremenu."
(Ovu izreku imama Kurtubija spomenuo je Hafiz Ibn Hadžer, rhm, u djelu Fethul-Bari, 1/133, prenoseći je iz Kurtubijevog djela El-Mufhim. Vaćajući se na dostupnu verziju tog djela nisam je mogao pronaći, a Allah najbolje zna).
Kada je takvo stanje bilo u vremenu Kurtubija, koji je na Ahiret preselio 656 h. god. (tj. prije 780 god.), šta onda reći za naše vrijeme? (Vidi: Ešratus-sa'a, str. 139)
Abdur-Rahman b. Ganm el-Eš'ari, rhm, je rekao: "Pričao mi je Ebu-Amir, ili Ebu-Malik el-Eš'ari, radijallahu anhu, - tako mi Allaha, nije mi slagao – da je čuo Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, kada je rekao: 'U mome ummetu bit će onih koji dozvoljavaju nezakonit spolni odnos, svilu, vino i muzičke instrumente; penjat će se svijet na visoka brda; dolazit će im čobanin sa stokom; navraćat će kod njih siromah radi svoje potrebe, a oni će mu govoriti: 'Dođi sutra!' Allah će ih iznenada noću uništiti, i brdo na njih svaliti, a druge će pretvoriti u majmune i svinje do Dana sudnjega.'" (Buhari, br. 5590)
Supruga Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, Mejmuna, radijallahu anha, kazala je: "Čula sam Allahovog Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, da je rekao: 'Neprestano će moj ummet biti na hajru, sve dok se među njima ne rasprostrane djeca iz bluda, pa kada među njima bude mnogo djece iz bluda, bojat je se da ih ne zadesi sveobuhvatna kazna.'" (Ahmed, br. 26830. Hafiz El-Munziri, rhm, ocijenio ga je hasenom – dobrim)
Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: "Tako mi Onoga u čijoj ruci je moja duša, neće iščeznuti ovaj ummet sve dok čovjek ne položi ženu na putu (tj. spolno opći sa njom na javnom mjestu)Najbolji od ljudi u tom vremenu su oni koji mu kažu: 'Kada bi se  barem zaklonio iza ovog zida!'" (Ebu-Ja'la, br. 6183).
(Hafizi El-Hejsemi i El-Busiri smatrali su prenosioce ove predaje pouzdanim, iako se hadis – kako spominje El-Busiri – prenosi i kao govor Ebu-Hurejre, radijallahu anhu, ali postoje pojedine predaje koje ga podupiru, a Allah najbolje zna. Vidi: Medžme'uz-zevaid, 7/281; Ithaful-hijeretil-mehere, 8/32)
Pred sami Sudnji dan, nakon što vjernici iščeznu, ostaće samo najgori ljudi, koji će se javno pariti (jahati) kao što to rade magarci, tj. ljudi će spolno općiti na ulicama javno nesakrivajući se od drugih, upravo kao što to rade životinje poput magaraca – da nas Allah, dželle šanuh, sačuva, i nad njima će nastupiti Sudnji dan. Hadis u tom kontekstu zabilježio je imam Muslim (br. 2937) od Nevvasa b. Sem'ana, radijallahu anhu.
Čak, ovaj grijeh je nesvojstven i velikom broju životina, kao što bilježi Buhari ( br. 3849) od Amra b. Mejmuna el-Evdija: "Vidio sam u džahilijjetu majmuna koji je vršio blud sa majmunicom. Nakon toga, čopor majmuna se okomio na njih i kamenovao ih do smrti, a i ja sam ih kamenovao zajedno s njima."
Istaknuti učenjak Ibnul-Kajjim, rhm, spominjući negativne posljedice bluda kaže: "Ovo je krajnje opasna pojava, koja podriva sistem ljudskog porijekla i loze, zaštite spolnih organa, očuvanja zabrana, koja izaziva najveća neprijateljstva i najljuću mržnju među ljudima. Ova pojava dovodi da ljudi jedni drugima obeščašćuju supruge, kćerke, sestre i majke dovodeći ovaj svijet do propasti. Zbog toga ovaj grijeh dolazi odmah nakon ubistva po veličini i zato su uporedo spomenuti u Njegovoj Knjizi i u Poslanikovom, sallallahu alejhi ve sellem, hadisu." (El-Dževabul-kafi, str. 105)
Dalje kaže: "Među karakteristikama ovog grijeha je to da on privlači siromaštvo i skraćuje život. Bludom se ocrnjuje lice čovjeka i on dobiva epitet omraženog među ljudima. On, također, rastače srce i razbolijeva ga, ukoliko ga čak ne ubije. Taj grijeh privlači brigu, tugu i strah. Udaljava počinioca od Gospodara, a približava ga šejtanu." (Isti izvor, str. 114)
Zatim ističe: "Allahov zakon nalaže da, kada se raširi blud, On se žestoko srdi i ljuti. To se neminovno odražava na sudbinu zemlje. Ibn-Mes'ud, radijallahu anhu, je rekao: 'Kada god se u nekom selu pojavi blud, Allah naredi da se ono kazni.'" (Isti izvor, str. 114)
Iz prethodno spomenutog vidimo da je blud jedan od najvećih grijeha i da je onaj koji ga čini izložen ovosvjetskoj kazni, Allahovom prokletstvu, kaburskom azabu i džehennemskoj patnji – da nas Allah, Uzvišeni, sačuva.
Kada to znamo, obaveza je na svakom muslimanu i muslimanki da se u potpunosti udalji od tog odvratnog čina, a to udaljavanje biva napuštanjem tog grijeha, udaljavanjem od uzroka koji vode ka njemu, izbjegavanjem i klonjenjem onih koji ga čine i sl.
Musliman je obavezan da vodi računa o svom društvu i prijateljima, jer su oni najčešće njegovo ogledalo, a davno je rečeno: "S kim si, takav si!"
Prijatelji će jedni drugima biti neprijatelji na Sudnjem danu, osim onih koji su bili bogobojazni. Kaže Allah: "Tog Dana će oni koji su jedni drugima bili prijatelji postati neprijatelji, samo to neće biti oni koji su se Allaha bojali i grijeha klonili." (Ez-Zuhruf, 67)
Onaj ko je imao lošeg prijatelja kajat će se na Sudnjem danu: "Na Dan kada nepravednik prste svoje bude grizao govoreći: 'Kamo sreće da sam se uz Poslanika pravog puta držao, kamo sreće, teško meni, da toga i toga za prijatelja nisam uzeo, on me je od Kur’ana odvratio nakon što mi je priopćen bio!' – a šejtan čovjeka uvijek ostavlja na cjedilu." (El-Furkan, 26-28)
Allah, dželle šanuh, najbolje zna!

Amir I. Smajić
Medina, 27. redžeb, 1433 god.