Da li je propisano upućivati dove dignutih ruku nakon farz namaza? - šejh Sulejman el-'Ulvan


PITANJE: Kakav je propis dizanja ruku nakon pet dnevnih namaza radi dove?
ODGOVOR: Stalna praksa dizanja ruku radi dove nakon farz namaza nije propisano djelo i nema utemeljenja u sunnetu Allāhovog Vjerovjesnika, sallallāhu alejhi ve sellem, niti u praksi ashāba, radijallāhu anhum, niti je to iko od tāb'ina dozvolio.
Kada su u pitanju ibādeti, općenito pravilo važi da je sve zabranjeno dok ne dođe dokaz da je dozvoljeno. Ashābi koji su nam prenjeli način obavljanja namaza Allāhovog Poslanika, sallallāhu alejhi ve sellem, nisu nam spomenuli da je imao običaj dizati ruke i upućivati dove nakon farz-namazā.
Buhāri i Muslim zabilježili su u svoja dva Sahīha hadis putem Ibrāhima b. Sa'da, on od svog oca, ovaj od El-Kāsima b. Muhammeda, a on od Āiše, radijallāhu anha, da je Allāhov Poslanik, sallallāhu alejhi ve sellem, rekao: "Ko uvede u ovu našu stvar (vjeru) ono što nije od nje - biće mu odbačeno."
Međutim, ako bi se desilo da klanjač ima neku iznimnu potrebu ili neočekivanu situaciju koja zahtjeva da uputi dovu i podigne ruke nakon namaza, ne uzimajući to za stalnu praksu, onda nema smetnje u tome i nije zabranjeno.
Prenešeno je u dva Sahāha, Buharije i Muslima, putem Mālika, on od Ebū Hāzima b. Dīnara, a on od Sehla b. Sa'da es-Sā'idija, radijallāhu anhu, da je Allāhov Poslanik, sallallāhu alejhi ve sellem, otišao u naselje gdje je boravilo pleme Benū Amr b. Auf kako bi ih pomirio, pa je nastupilo vrijeme namaza a Allāhov Poslanik, sallallāhu alejhi ve sellem, se još nije vratio u džamiju. Mujezin je došao Ebū Bekru, radijallāhu anhu, i upitao ga: "Hoću li proučiti ikāmet a ti da predvodiš ljude u namazu kao imām?", a on je odgovorio: "Da!" i stupio u namaz. Zatim je došao Allāhov Poslanik, sallallāhu alejhi ve sellem, dok su ljudi bili u namazu i pristupio u saff zajedno sa drugima. Kada su ashābi to primjetili počeli su da lupkaju rukama, a Ebū Bekr nije bio od onih koji se okreću u namazu. Kada su ljudi još više zalupkali, on se okrenuo i ugledao Allāhovog Poslanika, sallallāhu alejhi ve sellem, u saffu. On, sallallāhu alejhi ve sellem, mu je rukom išaretio da ostane na svom mjestu, pa je Ebū Bekr, radijallāhu anhu, podigao ruke i zahvalio Allāhu što mu je Allahov Poslanik, sallallāhu alejhi ve sellem, naredio da tako postupi.
Ovaj hadis je dokaz da je poropisano dizati ruke i upućivati dove u ovakvim i sličnim situacijama jer je tako postupio Ebū Bekr, radijallāhu anhu, a Allāhov Poslanik, sallallāhu alejhi ve sellem, mu je to prećutno odobrio što je potvrdilo taj propis. Nema razlike radilo se to u toku namaza ili nakon namaza, a Allāh najbolje zna.
Uvaženi šejh i muhaddis Sulejmān b. Nāsir el-Ulvān, hafizehullāh

Prijevod: Amir I. Smajić
Medina, 05. ša'bān, 1436 god.