Da li je dozvoljeno postiti u drugoj polovici mjeseca ša'bana?


PITANJE: Da li je dozvoljeno postiti u drugoj polovici mjeseca ša'bāna?
ODGOVOR: Zahvala pripada Allāhu.
Nema smetnje postiti u drugoj polovici mjeseca ša'bāna. To je dozvoljeno i u tome nema nikakve pokuđenosti. Tako kaže većina učenjaka.
Kada je posrijedi hadis Ebū Hurejre, radijallāhu anhu, da je Allāhov Poslanik, sallallāhu alejhi ve sellem, rekao: "Kada se prepolovi ša'bān nemojte postiti!", a kojeg bilježe Ebū Dāvūd (br. 2337) i dr., taj hadis nije vjerodostojan. U lancu prenosilaca nalazi se Alā b. Abdur-Rahmān oko čije se pouzdanosti spore hadiski kritičari, ali većina njih smatra da je, ne osvrćući se na njegovo opće stanje, napravio grešku u tekstu ovog hadisa, a bio je prepoznatljiv po tome. Ovaj hadis su okarakterisali kao da'īf (nevjerodostojan) veliki imāmi ummeta poput Abdur-Rahmāna b. Mehdija, Ahmeda b. Hanbela, Ibn Me'īna, Ebū Zur'e, El-Esrema idr.
Međutim, i pored navedenog, imamo jasane dokaze da je dozvoljeno postiti u drugoj polovici ša'bāna. Od toga je hadis kojeg su zabilježili Buhāri (br. 1914) i Muslim (br. 1082) od Ebū Hurejre, radijallāhu anhu, da je Poslanik, sallallāhu alejhi ve sellem, rekao: "Nemojte postiti dan ili dva prije ramazana, osim čovjeka koji je uobičajio da posti; on neka posti." Tj. onaj ko je postio od početka mjeseca prethodno, ili onaj ko ima običaj da posti ponedjeljak i četvrtak i sl., pa se to podudari sa danom prije ramazana, onda nema smetnje da posti.
Od Āiše, radijallāhu anha, prenosi se da je rekla: "Nisam vidjela da je Allāhov Poslanik, sallallāhu alejhi ve sellem, postio i u jednom mjesecu više nego u ša'bānu.", tj. mimo ramazana. Bilježe ga Buhāri (br. 1969) i Muslim (br. 1156).
Prema tome, radi navedenog, nema smetnje postiti u drugoj polovici mjeseca ša'bāna, a Allāh, dželle šanuh, najbolje zna.

Amir I. Smajić
Medina, 09. ša'bān, 1436 god.